Vrijwilligersbijeenkomst

Op vrijdagmiddag 25 maart kwamen vrijwilligers van De Honingraad bij elkaar voor hun bijeenkomst. Dit samenzijn was al diverse keren uitgesteld door de Corona maatregelen. Zoals vaker werden we ontvangen in De Bijenboerderij te Strijbeek. Vrijwel alle geledingen waren vertegenwoordigd. Zo waren er leden van het bestuur, het managementteam (MT), de gastvrouwen en gastheren, de activiteitenbegeleiders, de tuingroep, het ICT-team, de huismeester en de medewerkers van de administratie.

Mart Dircks, de voorzitter van het bestuur, opende de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Hij benadrukte het belang van het overleg tussen alle vrijwilligers, juist ook met de bestuursleden, vanwege het opstellen van een nieuw meerjarenplan. Ook vestigde hij de aandacht op de wijziging van aanduiding van De Honingraad van “Inloophuis” naar “Centrum voor leven met en na kanker”. Deze wijziging is tot stand gekomen door besluitvorming door de gezamenlijke inloophuizen in onze koepelorganisatie IPSO. Alle inloophuizen in Nederland hebben nu de eigennaam en dezelfde toevoeging. Voor ons betekent dat: “Stichting De Honingraad, centrum voor leven met en na kanker”.

Na Mart kwam Mijs Jansen aan het woord. Mijs is vierdejaars-studente “Social Work” aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Zij doet bij De Honingraad haar afstudeerproject. Haar hoofdvraag is: “Met welk aanbod kan De Honingraad aansluiten bij de psychosociale behoefte van jongeren en jongvolwassenen (18-39 jaar) die geraakt zijn door kanker?”
Haar deelvragen zijn:
-  Is er behoeft aan psychosociale ondersteuning?
-  Waar bestaat die behoefte uit?
-  Kan De Honingraad daarbij aansluiten?

Zij hoopt met het antwoord op die vragen een programma te ontwikkelen, waardoor het voor de doelgroep aantrekkelijk is om die psychosociale ondersteuning te verkrijgen bij een “Centrum voor leven met en na kanker”, zoals De Honingraad. Het streven is om dit programma ook te kunnen testen.

Mijs werkt er hard aan. Ze is vaak in ons huis aan het werk en de vrijwilligers doen hun best om haar zo te begeleiden, dat zij met succes kan afstuderen.

Marianne Maas, gastvrouw en lid van het MT, besprak met ons het project “Positieve Gezondheid”. Zij startte met een filmpje waarin Machteld Huber wordt geïnterviewd. Zij is de grondlegster van het concept “Positieve Gezondheid”, dat binnen de gezondheidszorg steeds meer uitgangspunt wordt voor het omgaan met patiënten. “Ik heb kanker, maar ik ben niet de ziekte” is de grondgedachte. Iedere patiënt heeft meer kwaliteiten dan de verschijnselen van de ziekte. Om deze kwaliteiten te ontdekken wordt gekeken naar zes aandachtsgebieden: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal participeren en dagelijks functioneren. Op grond van de uitkomsten wordt geprobeerd om een vraag om hulp helder te krijgen, zodat de totale toestand van de patiënt kan verbeteren. Vrijdagochtend 8 april komt een medewerker van de GGD bij De Honingraad om met geïnteresseerde vrijwilligers tijdens een workshop te ontdekken hoe er ook bij De Honingraad met dit project gewerkt kan gaan worden.

De coördinator intern, Ben Kerkhof, besprak daarna met ons enkele belangrijke praktische zaken. Allereerst sprak hij over het automatiseringssysteem. Onze koepelorganisatie IPSO speelt een belangrijke rol bij het overleg met het Ministerie van Volksgezondheid en met de ziektekostenverzekeraars over de organisatie van de gezondheidszorg op het gebied van psychosociale zorg bij kanker en de financiering daarvan. Omdat de “Centra voor leven met en na kanker” behoren tot de informele zorg is de financiering daarvan niet gewaarborgd. Erkenning van de informele zorg door de formele zorg, zoals die via huisartsen en ziekenhuizen, is van belang voor het voortbestaan van de informele zorg en daarmee dus ook voor het voortbestaan van De Honingraad. Om goed beslagen ten ijs te komen moet het IPSO beschikken over recente en betrouwbare gegevens over het werk van de Centra, zoals de soorten activiteiten, de bezoekersaantallen en de kosten. Hiertoe gebruikt het IPSO een automatiseringssysteem dat door alle aangesloten Centra gebruikt moet gaan worden. Ook bij De Honingraad wordt dit systeem ingevoerd. Registratie van wat er gebeurt en van bezoekers is daarbij noodzakelijk, waarbij de privacy zorgvuldig moet worden bewaakt.

Een volgend punt van Ben was het verslag over de contacten met de Gemeente Breda over het zgn. vergunning-parkeren langs de Johan Willem Frisolaan. Om het lopen naar de parkeerautomaat, die best ver weg staat, te voorkomen, wordt de gasten aangeraden gebruik te maken van een parkeerapp. Voor de vrijwilligers komen aanwijzingen in de interne nieuwsbrief.

Het laatste punt van Ben was het in gebruik nemen van een PIN automaat voor de betalingen door gasten, zoals het betalen van de strippenkaart. Indien de gast een bewijs van betaling wil hebben, kan dat worden geregeld. Via het nummer van de mobiele telefoon kan de betaler een SMS bericht krijgen met de bevestiging van de betaling. De PIN automaat kan vanaf 1 april 2022 gebruikt worden.

Onze directeur Rob Koster begon zijn presentatie over de toekomst van De Honingraad met een sterkte / zwakte analyse van De Honingraad. Hij plaatste de uitkomsten in het huidige beeld van de samenleving, waarin vergrijzing, toename van tegenstellingen, toenemende invloed van de technologie, veranderende arbeidsmarkt, stijgende zorgkosten en vermindering van het aantal zorgverleners invloed hebben op ons leven en dus ook op het functioneren van De Honingraad. Mensen leven in het algemeen langer, zij moeten steeds meer zelf de regie voeren over hun leven in hun eigen situatie. Hierdoor neemt de druk toe op mantelzorgers en vrijwillige hulpverleners. Aan deze vrijwillige hulpverleners worden steeds hogere eisen gesteld. Dit alles heeft ook impact op het werken van en bij De Honingraad.

Het bestuur is, samen met het MT, bezig met het schrijven van het nieuwe meerjarenplan. Zij vragen daarbij inbreng van de vrijwilligers. Binnen enkele maanden moet het nieuwe plan gereed zijn.

Een acuut probleem is een tekort in het aantal vrijwilligers, waardoor overbelasting dreigt. Ook is het belang dat er jongere mensen bijkomen. De studie van Mijs sluit hierbij aan. Daarom de vraag aan ieder om in de eigen omgeving te kijken naar geschikte kandidaten.

Tot slot namen we afscheid van Piet van der Graaf. Hij heeft zich jaren ingezet voor het werven van “Vrienden van De Honingraad”. De Vrienden zorgen voor een stabiel en constant inkomen van De Honingraad. Piet organiseerde hiervoor o.a. de huis-aan-huis werving van donateurs. Ook was hij de contactpersoon bij de acties van de Rabobank. Hij kreeg uit handen van de voorzitter de traditionele “Knoop” en een bloemetje. De aanwezigen zorgden voor een groot applaus.

Afgesloten werd met een hapje en een drankje bij het napraten van deze geslaagde bijeenkomst.

Dank aan de organisatoren en aan het personeel van De Bijenboerderij.verslag: Rien de Bruin